Archief voor 2015

Uitstel btw op bestuurdersmandaten voor rechtspersonen

19.12.2015

Rechtspersonen die een bestuurdersmandaat in een andere onderneming opnemen, hebben op vandaag de keuze om de beheersvergoedingen al dan niet met 21% btw te factureren. De btw – administratie heeft dit keuzestelsel afgeschaft, waardoor de rechtspersonen met een bestuurdersmandaat in een andere onderneming vanaf 1 april 2016 verplicht btw op de aangerekende beheersvergoedingen moet aanrekenen.  

Lees verder ...

Gewijzigde criteria KMO of grote onderneming

18.12.2015

Sinds kort hebben zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale interpretatie van kleine of grote onderneming enkele wijzigingen ondergaan. Concreet zullen meer vennootschappen met boekjaren vanaf 1 januari 2016 of later vennootschapsrechtelijk en fiscaal als klein beschouwd worden.

Lees verder ...

Volledige BTW-aftrek voor actieve holdings

16.12.2015

Op basis van het recente arrest Larentia & Minerva kan er gesproken worden van een kentering inzake het recht op aftrek van actieve holdings. Ten gevolge van het nieuwe Europees standpunt zal de Belgische btw- administratie de facto haar houding omtrent het recht op aftrek voor actieve holdings moeten bijstellen.

Lees verder ...

Anticiperen op de verhoging RV van 25% naar 27%

16.11.2015

Vanaf 01.01.16 verhoogt het standaardtarief roerende voorheffing van 25% naar 27%. Dit standaardtarief van 25% (en dus straks 27%) is toepasselijk op “gewone” dividenden, die niet kunnen genieten van een bijzondere regeling, en op intresten die worden toegekend op het creditsaldo van een rekening-courant in een vennootschap.

Lees verder ...

Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches en aangiften bedrijfsvoorheffing

10.11.2015

Elk jaar dienen 5000 schuldenaars van bedrijfsvoorheffing geen aangifte of een foutieve aangifte in en betalen zij de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig. Bovendien worden ongeveer 20.000 fiscale fiches niet correct en niet tijdig ingediend.

Lees verder ...

Hoe kun je het gebruik van dienstencheques fiscaal optimaliseren?

28.10.2015

Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend en kocht één partner in 2014 voor meer dan 1.400 euro cheques, dan kunnen de uitgaven in de belastingaangifte niet worden verdeeld, maar kan enkel de partner die de dienstencheque-overeenkomst heeft gesloten en op wiens naam het fiscaal attest is opgesteld, de uitgaven inbrengen tot maximaal 1.400 euro.  

Lees verder ...

Rulingdienst voor de Vlaamse registratie- en erfbelasting

1.10.2015

Op 1 januari 2015 werd de materie van de registratie- en erfbelasting overgeheveld van de Federale naar de Vlaamse belastingadministratie. Sedert 14 augustus 2015 is het nu ook mogelijk om bij de Vlaamse Belastingdienst een voorafgaande beslissing aan te vragen met betrekking tot de toepassing van de registratie- en erfbelasting. De Vlaamse overheid heeft immers een ‘Vlaamse Rulingdienst’ (besluitvormingsorgaan) opgericht. Bij het opstellen van een complexere successieplanning is het vaak aangewezen om op voorhand groen licht te krijgen van de administratie.

Lees verder ...

Verhoging drempel vrijstellingsregeling van 15.000,00 € naar 25.000,00 €

28.09.2015

De vrijstellingsregeling bestaat erin dat de belastingplichtigen die de drempel niet overschrijden de vrijstelling van btw genieten voor hun uitgaande handelingen en dit zonder recht op aftrek van de btw op hun inkomende handelingen. Sedert 01/04/2014 bedraagt de drempel voor de toepassing van de vrijstellingsregeling 15.000,00 euro.

Lees verder ...

Wijzigingen KMO-portefeuille 2016

15.09.2015

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen en bestaat als steunmaatregel in haar huidige vorm sinds eind 2008. De bedoeling van de overheid is om steun toe te kennen aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten verstrekt door erkende dienstverleners. Ondernemingen kunnen via een interactieve internetapplicatie jaarlijks tot 15.000 euro subsidies ontvangen voor opleiding, advies, technologieverkenning en advies voor internationaal ondernemen.

Lees verder ...

Tax shelter voor startende ondernemingen

6.09.2015

Een nieuwe wet voorziet in een belastingvermindering vanaf aanslagjaar 2016 voor natuurlijke personen die nieuwe aandelen verwerven door een inbreng in geld in een startende KMO. Deze kunnen een belastingvermindering in de personenbelasting van 30% verkrijgen bij een intekening in een startende KMO, en een belastingvermindering van 45% bij een investering in een startende micro-onderneming.

Lees verder ...

Lagere schenkbelasting op onroerende goederen

17.07.2015

In tegenstelling tot schenking van roerende goederen, was het schenken van onroerende goederen vroeger vaak een zeer dure aangelegenheid op het vlak van schenkbelastingen. In het Vlaams Gewest zijn sinds 01/07/2015 nu verlaagde schenkbelastingen op onroerende goederen van kracht. De verschillen tussen de nieuwe en de oude tarieven zijn zeer groot.

Lees verder ...

Gebruik van wellness – sauna – fitness: 6% BTW

9.07.2015

Het administratief standpunt van de btw-administratie was tot voor kort dat de exploitatie van een wellness – sauna inrichting - fitness onderworpen was aan het normale btw-tarief van 21%. De btw-administratie heeft ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van 12/09/2012 en het arrest van het Hof van Cassatie van 20/03/2014 haar standpunt gewijzigd. Voortaan is dit onderworpen aan het btw-tarief van 6%.

Lees verder ...

Liquidatiereserves voor aanslagjaren 2013 en 2014

1.07.2015

Naar aanleiding van de verhoging van de liquidatiebonus van 10% naar 25% konden vennootschappen eind 2013 – begin 2014 opgebouwde reserves omzetten in kapitaal tegen een éénmalige heffing van 10%. Deze zogenaamde “interne liquidatie” had betrekking op de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31/03/2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering. 

Lees verder ...

Zomerregeling BTW

29.06.2015

De BTW-administratie verleent tijdens de zomermaanden van 2015 meer marge en ademruimte voor de administratieve afhandeling van de aangiftes.

Lees verder ...

Centraal aanspreekpunt

19.05.2015

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register bij de Nationale Bank van België dat alle bankrekeningnummers en soorten contracten bevat waar natuurlijke personen titularis van zijn. Tot voor kort was het CAP slechts op de hoogte van de bankrekeningnummers die bij Belgische financiële instellingen werden aangehouden. Een KB van 3 april 2015 verruimt de werking van het CAP vanaf 23 april 2015 naar een meldingsplicht in hoofde van de belastingplichtige zelf.  

Lees verder ...

Uitbetaling overuren

7.05.2015

België is een land met hoge loonlasten. Wij willen u herinneren aan een interessante maatregel voor  de uitbetaling van overuren en overloon. Wanneer werknemers overuren presteren waarop ze een wettelijke toeslag van 20% (bouwsector), 50% (reguliere overuren) of 100% (wettelijke feestdagen) verkrijgen, dan kan de werkgever een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen. Concreet betekent dit een lastenverlaging voor de werkgever. De werknemer kan op zijn beurt eveneens een vermindering van ingehouden bedrijfsvoorheffing verkrijgen. 

Lees verder ...

Aangifte personenbelasting 2015

5.05.2015

Op 28 april 2015 heeft de FOD Financiën een persconferentie gehouden met een verduidelijking bij de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014). Indien u ruim op tijd uw aangifte wenst in te dienen, kan u al vandaag met Tax-on-web aan de slag. De papieren aangiftes worden sinds 30 april door de fiscus verstuurd en moeten ten laatste op 16 mei zijn deur uit zijn.

Lees verder ...

Alternatieven debetstand rekening courant

27.04.2015

De rekening-courant is een balansrekening waarop de tegoeden van een bedrijfsleider op en de schulden aan zijn vennootschap worden verrekend. Indien de bedrijfsleider meer schulden dan tegoeden ten opzichte van de vennootschap heeft, vertoont de rekening courant een debetstand. De fiscus toont hier eveneens haar feeling met de economische realiteit aan; terwijl de rentevoeten algemeen stelselmatig dalen, heeft de fiscale administratie het forfaitair interestpercentage op de debetstand van de rekening-courant van 8,80% in aanslagjaar 2014, verhoogd naar 9,20% in aanslagjaar 2015 (inkomsten ...

Lees verder ...

BTW op publicitaire cateringkosten toch aftrekbaar

15.04.2015

Om uw producten in de verf te zetten, kan u altijd een event organiseren met bijhorende hapjes en drankjes. Zo kan u onder andere een grotere naambekendheid krijgen. Hoe zit het dan met de aftrekbaarheid van de BTW?

Lees verder ...

Tax shelter voor erkende audiovisuele werken: nieuwe regeling sinds 01.01.2015

31.03.2015

Sinds 2002 bestaat in België een tax shelter-wetgeving voor de audiovisuele sector. Deze regeling combineert investeringen in de audiovisuele sector (filmproducties en aanverwante realisaties) met een fiscale vrijstelling in de vennootschapsbelasting voor de investeerder. Deze maatregel heeft de voorbije jaren een groot succes gekend, en heeft aanzienlijk bijgedragen tot de groei van de audiovisuele sector in ons land.

Lees verder ...

Liquidatiereserve

30.03.2015

Na de stijging van de roerende voorheffing op dividenden van 15% naar 25%; na de mogelijkheid om toch als kleine onderneming nieuwe aandelen te creëren die onder voorwaarden dan toch weer recht geven op 15% roerende voorheffing bij dividenduitkering; na de stijging van de liquidatiebonus van 10% naar 25%; na de eenmalige overgangsmaatregel van de “interne liquidatie”; komt de regering opnieuw met een nieuwe maatregel: “de liquidatiereserve”.

Lees verder ...

Correcte aangifte onroerende voorheffing op materieel en outillage kan interessant zijn

2.03.2015

Sinds 1/1/1998 werd het KI op materieel en outillage (M&O) bevroren. Alle nieuwe investeringen in M&O zijn dus sinds 1998 vrijgesteld. Enkel investeringen in tweedehands-M&O zijn niet vrijgesteld. Daarom zagen sommige bedrijven niet altijd de noodzaak om de administratie op de hoogte te houden van nieuwe aanschaffingen in M&O. Sinds een aantal jaar echter kan een correcte aangifte van mutaties in M&O weldegelijk tot een belastingbesparing leiden.

Lees verder ...

Betaal de BTW tijdig: tegen de 20ste of vroeger?

30.01.2015

De BTW-aangifte dient ten laatste de 20ste ingediend te worden tenzij deze dag in het weekend of op een feestdag valt.  Dan wordt de indieningstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De betaling volgt dezelfde termijn maar er is een significant interpretatieverschil met name welke datum dient in acht genomen te worden: geldt de datum van betaling of geldt de datum van ontvangst bij de BTW-diensten te Brussel?

Lees verder ...

Fiscale nieuwigheden vanaf 01/01/2015

14.01.2015

Op 1 januari gaan een hele reeks nieuwe maatregelen van start. Andere dingen veranderen dan weer. Hierna een overzicht.

Lees verder ...